Gebruikersovereenkomt

HomeWizard Energy

Door gebruik te maken van onze Producten of Services ga je akkoord met deze Gebruikersovereenkomst. Je word hierop gewezen in de Algemene Voorwaarden van HomeWizard. Op deze Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Indien je niet akkoord gaat met de Gebruikersovereenkomst ben je niet gerechtigd om de Producten of Services te gebruiken. Je kunt alleen afstand doen van de Gebruikersovereenkomst indien je hier door HomeWizard schriftelijk bewijs van hebt ontvangen.

Definities

‘Gebruiker’ Indien je gebruik maakt van de HomeWizard Diensten of App’s dien jij (de ‘’Gebruiker’’) je aan de door HomeWizard gestelde voorwaarden te houden en deze te erkennen.

‘Producten’ Alle HomeWizard Producten die HomeWizard aanbied via eigen website of HomeWizard producten aangeboden via derden gerelateerd aan het Energy platform.

‘Services’ Alle software en diensten die HomeWizard mogelijk aanbied ter ondersteuning van Producten zoals websites, account, iOS- Android- browser apps, Energy+, klantenservice en daarbij horende functionaliteit.

De overeenkomst

Leveren van de services

 1. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens, die aan HomeWizard ter beschikking worden gesteld bij de bestelling, registratie, en gebruik van de Services correct en volledig zijn.
 2. Niet alle Services zijn voor alle Producten beschikbaar of van toepassing. Gebruiker erkent te weten dat HomeWizard niet alle Services voor alle Producten kan of zal aanbieden.
 3. HomeWizard behoud zich het recht om op elk moment een van de Services te verwijderen, aanpassen of tijdelijk onbeschikbaar maken zonder hierover de Gebruiker te informeren.
 4. Onze informatie en documentatie bevat mogelijk informatie over land gebonden beperkingen voor Producten of Services. HomeWizard kan niet garanderen dat de Services of producten beschikbaar of functionerend zijn en/of voldoen aan de wetgeving van het land van de Gebruiker.

Compatibiliteit en werking

 1. De Gebruiker verklaard de meest recente software updates voor zowel zijn mobiele apparaten als Producten te installeren. Het niet naleven van deze voorwaarde kan de functionaliteit van de Services beïnvloeden. De Gebruiker begrijpt dat het aanbod of de werking van Services mogelijk verminderd kan zijn bij het gebruik van een ouder besturingssysteem of browser.
 2. Het gebruik van de volledige functionaliteit van de Services van HomeWizard vereist een functionerende en continu beschikbare draadloze internetverbinding op de plaats van installatie. Om alle functies van de mobiele applicaties te kunnen gebruiken, is mogelijk een mobiele dataverbinding nodig. De beschikbaarheid en het functioneren van de draadloze internetverbinding is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
 3. Gebruiker dient te voldoen aan de eisen van de Services en Producten. Waaronder; correct geïnstalleerd, compatible met de Services, apparaat instellingen, apparaat specificaties, stroomvoorziening en correct geconfigureerd netwerk of internet verbinding. Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in beperkt of niet werkende Services of Producten.
 4. HomeWizard kan de compatibiliteit, correcte werking, stabiliteit en veiligheid met soft/hardware van derden niet garanderen. De Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid en risico’s voor het toevoegen van Producten of Services aan diensten van derden.

Gebruik en beperkingen

 1. De HomeWizard Energy Services worden in licentie gegeven, niet verkocht. HomeWizard verleent de Gebruiker een niet-exclusieve licentie (zonder recht op sublicentie) op het gebruik van de Services toebehorende tot de Producten van de Gebruiker. De Gebruiker verklaart geen enkel recht te hebben tot de beschikbaarheid, toepasbaarheid en functies van de Services. HomeWizard kan ten alle tijden het aanbod, functionaliteit of beschikbaarheid van de Services veranderen indien HomeWizard daartoe genoodzaakt is.
 2. Bij aanschaf van een Energy+ abonnement verkrijgt de Gebruiker een licentie voor het gebruik van de Energy+ functionaliteiten geldig voor 1 huishouden, beschikbaar voor alle apparaten en Gebruiker(s) van het geselecteerde huis voor de gehele abonnementsduur. De verloopdatum en automatische verlenging van een Energy+ abonnement wordt aangegeven bij de koopovereenkomst. De Gebruiker kan zijn abonnement tot maximaal 24 uur voor de verloopdatum beëindigen. Het abonnement kan op elk moment uitgeschakeld worden via de abonnement instellingen van het Apple ID- Google Account of HomeWizard account (website) afhankelijk van waar de koopovereenkomst is aangegaan.
 3. De HomeWizard Energy product API’s worden in licentie gegeven, niet verkocht. HomeWizard verleent de Gebruiker een niet-exclusieve licentie (zonder recht op sublicentie) op de HomeWizard Energy API voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Gebruiker verklaard de HomeWizard Energy API niet direct of indirect te gebruiken om een product, systeem of software met behulp van de API te verkopen, leasen, uit te lenen of inkomsten te genereren. De gebruiker zal zich bij toepassingen van de API’s onthouden bewust of onbewust HomeWizard, Gebruikers, overige personen of instanties te hinderen en/of schade toe te brengen. Bij ingebrekestelling heeft HomeWizard het recht de Gebruiker te ontzeggen van het het direct of indirect gebruik van API’s. Het gebruik van de HomeWizard Energy API wordt officieel ondersteund door HomeWizard, maar HomeWizard kan geen klantenservice bieden met betrekking tot de implementatie van de API in eigen toepassingen of applicaties van derden.
 4. De Gebruiker verklaard de HomeWizard Services en Producten enkel te gebruiken voor legale en legitieme doeleinden, volgens toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels. De Gebruiker zal zich onthouden HomeWizard, Gebruikers, overige personen of instanties te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden Services te gebruiken voor doeleinden waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat daarmee hinder en/of schade kan worden toegebracht aan het HomeWizard merk, de Services, accounts, Gebruikers, instanties of algemene personen. Zoals: spammen, intimideren, hacken, DDOS aanvallen of schenden van privacy, copyright en/of mensenrechten.
 5. Gebruiker zal de Producten of Services niet zonder schriftelijke toestemming van HomeWizard commercieel uitbuiten. Waaronder bijvoorbeeld verkoop, verhuur of lease.
 6. De Gebruiker zal de broncode of werking van de Services niet trachten te achterhalen via reverse engineering, decompilatie of overige technieken. De Gebruiker zal niet gebruik maken van de Producten anders dan via de door HomeWizard aangeboden Services, ondersteunde functies of verstrekte informatie.

Aansprakelijkheid

HomeWizard is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de Services of het niet naleven van de Gebruikersovereenkomst.

 1. Hoewel HomeWizard streeft naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en beschikbaarheid, kan er niet worden gegarandeerd om 100% betrouwbaar en beschikbaar te zijn. De Producten en Services zijn bedoeld voor toegang tot en gebruik van niet-tijdkritische informatie en bediening. De Services hebben te maken met sporadische onderbrekingen en storingen vanwege een verscheidenheid aan factoren waarover HomeWizard geen controle uit oefent, zoals onder andere het functioneren van de wifi-verbinding, de bereikbaarheid van de serviceprovider en de betrouwbaarheid van mobiele meldingen en mobiele providers.
 2. Tenzij er nadrukkelijk ‘’garantie’’ is gegeven kan HomeWizard geen specifiek energie besparingsniveau of ander geldelijk voordeel garanderen als gevolg van het gebruik van Producten en Services. Daadwerkelijke energiebesparingen en geldelijke voordelen zijn afhankelijk van factoren waar alleen de Gebruiker zelf controle over heeft.
 3. HomeWizard behoudt zich het recht voor de toegang tot de Services en het onbeperkte gebruik van de Services te onderbreken, voor zolang en zover dit noodzakelijk is omwille van dwingende redenen – bv. tijdens noodzakelijk onderhoud aan servers, programma’s of de noodzakelijke infrastructuur, bij onbevoegde aanvallen op data of computers, of bij de eliminatie van onvoorziene beveiligingshiaten of andere ernstige storingen. In deze gevallen wordt voor zover mogelijk een autonome intelligente regeling van de eindapparaten geactiveerd. Deze tijdelijke beperkingen rechtvaardigen geen aansprakelijkheids- of garantievorderingen door de Gebruiker
 4. Producten en Services dienen ingezet te worden als informatief middel en niet als primair waarschuwingssysteem, nood notificatie of alarm systeem. HomeWizard kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het wel of niet voorkomen, beperken of veroorzaken van schade of levensbedreigende situaties. Je gaat er mee akkoord dat je niet op de Services of Producten rekent in geval van levensbedreigende situaties.
 5. Indien je de standaard instellingen aanpast op de Services kan het zo zijn dat de Producten en Services niet meer werken zoals verwacht. De keuzes die je maakt kunnen tot schade leiden of ervoor zorgen dat Services of producten niet werken zoals omschreven of aangeraden. Je accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor persoonlijke voorkeuren van de instellingen van jouw producten en services indien je besluit de standaard instellingen aan te passen.
 6. De Services geven je informatie met betrekking tot de Producten in jouw huis en hun verbinding met andere apparaten en diensten. Alle product informatie wordt verstrekt ‘als zodanig’ en ‘als beschikbaar’. HomeWizard kan niet garanderen dat de informatie correct en up-to-date is. In kritieke gevallen is toegang tot product informatie via de Services geen vervanging voor directe toegang tot informatie in het huis. In geen geval garandeert HomeWizard dat: de Producten en Services altijd toegankelijk, beschikbaar, zonder interruptie, vrij van errors, defecten, recent, kompleet en/of accuraat is. Voldoet aan je eisen of compatible is met je mobiele apparaten, browser of randapparatuur. De Gebruiker erkent deze beperkingen en gaat ermee akkoord dat HomeWizard niet verantwoordelijk is voor enige schade die zou zijn veroorzaakt omdat de Producten of Services niet of vertraagd werken. Gebruiker begrijpt dat de App’s niet gecertificeerd zijn voor rampenbestrijding.
 7. HomeWizard streeft ernaar de meest volledige informatie en documentatie aan te leveren om een veilige installatie te waarborgen, maar kan deze niet garanderen. Het is de Gebruiker zijn eigen verantwoordelijkheid de Producten correct te (laten) installeren of gebruiken voor zover in de documentatie of Services staat omschreven. Bij schade of kosten voortvloeiend uit foutieve installatie of gebrek aan redelijkerwijs bij de Gebruiker geachte kennis voor de installatie, ligt de aansprakelijkheid en risico bij de Gebruiker. HomeWizard is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onjuiste installatie, gebruik, behandeling, bediening of opslag.
 8. Voor zover niet al uitgesloten op grond van voorgaande bepalingen, is HomeWizard niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur die verbonden is met de eindapparatuur, tenzij de schade aantoonbaar te herleiden is tot het gebruik van een van de Producten van HomeWizard. De bewijsplicht ligt bij de Gebruiker. Is er geen bewijs beschikbaar door een handeling van de Gebruiker (bv. door een poging tot reparatie), dan is elke aansprakelijkheid van HomeWizard uitgesloten. Bovendien aanvaardt HomeWizard geen aansprakelijkheid voor de beperking of weigering van vrijwillige garantiedekkingen door derden vanwege het gebruik van de Producten van HomeWizard. Dit doet geen afbreuk aan garantievorderingen tegenover derden. Dergelijke vorderingen dienen ingesteld te worden tegen de desbetreffende derde partij.
 9. Voor andere schade dan beschadiging van het leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade is HomeWizard uitsluitend aansprakelijk indien deze het gevolg is van het opzettelijk handelen, de grove nalatigheid of de verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (d.w.z. verplichtingen die nagekomen dienen te worden om de uitvoering van de overeenkomst a priori mogelijk te maken en waarvan de Gebruiker mag verwachten dat ze worden nagekomen) door HomeWizard of zijn plaatsvervangende agenten. Een verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

Eigendom

 1. Het is niet toegestaan het fysieke of digitale- merkaanduidingen, logo’s, namen en/of het ontwerp van HomeWizard Producten of Services op enkele wijze te reproduceren, kopiëren, wijzigen.
 2. Al jouw suggesties of feedback die je aan HomeWizard verstrekt met betrekking tot de Producten, App’s en Diensten zijn eigendom van HomeWizard. HomeWizard mag jouw inzending en de inhoud ervan gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of opnieuw distribueren voor elk doel en op elke wijze, zonder dat je daarvoor enige vergoeding ontvangt. Je gaat akkoord dat HomeWizard geen afstand doet van rechten van soortgelijke of verwante ideeën reeds bekend bij HomeWizard, ontwikkeld door haar medewerkers of verkregen uit andere bronnen.

Vertrouwelijkheid

Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt verstaan de App’s en informatie die aan de Gebruiker wordt verstrekt en die door HomeWizard beschikbaar is gesteld via de Services of direct aan jou. De Gebruiker mag de vertrouwelijke informatie niet openbaar maken, verspreiden of op andere wijze publiceren of communiceren aan een persoon, firma, bedrijf of andere derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeWizard.

Slotbepalingen

HomeWizard zal de Klant over substantiële wijzigingen in dit document informeren en daarbij de inhoud van de gewijzigde bepalingen meedelen. De wijziging wordt een integraal deel van de overeenkomst, tenzij de Klant binnen de zes weken na de ontvangst van de mededeling per schriftelijke of elektronische communicatie daartegen bezwaar aantekent. Als HomeWizard niet voldoet aan deze voorwaarden dient dit door de Gebruiker schriftelijk binnen een jaar kenbaar te worden gemaakt.

Indien je vragen hebt over dit document kun je contact opnemen met HomeWizard via support@homewizard.com

HomeWizard B.V. Keyserswey 79, Noordwijk, Nederland