Koopvoorwaarden

Toepassingsgebied en definities

Bij een bestelling op de HomeWizard website, gelden koopvoorwaarden in de versie die ten tijden van de bestelling van toepassing was.

Deze koopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op producten of diensten ‘’Producten’’ gekocht via de HomeWizard website. Bij bestelling via een andere partij zijn de koopvoorwaarden van de verkopende partij van toepassing.

Voor zover in dit document sprake is van “Consumenten”, zijn dit natuurlijke personen waarvan de bestellingen niet geschieden in het kader van commerciële, zelfstandige of freelance activiteiten. “Ondernemers” daarentegen zijn natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarvan de bestellingen plaatsvinden in het kader van commerciële, zelfstandige of freelance activiteiten. “Klant’’ in de zin van deze Koopvoorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

Wordt een termijn uitgedrukt in werkdagen, dan worden daarmee alle weekdagen bedoeld met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van HomeWizard zijn vrijblijvend en niet-bindend.

In het geval dat de Klant een bestelling plaatst via de webwinkel, telefoon of ander bestelkanaal, wordt de koopovereenkomst door de Klant aanvaardt zodra de Klant per email een bestelbevestiging heeft ontvangen van HomeWizard. Zodra u de bestelbevestiging heeft ontvangen kan de bestelling niet meer worden aangepast of geannuleerd. HomeWizard heeft de koopovereenkomst aanvaardt zodra de Klant een verzendbevestiging per email heeft ontvangen.

Bij aanschaf van HomeWizard producten via derden is deze koopovereenkomst niet van toepassing.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen die op het moment van bestelling op de website worden weergegeven zijn van toepassing. Indien verzendkosten aangerekend worden, dan informeert HomeWizard de Klant hierover tijdens het bestelproces. Alle prijzen, die op de website weergegeven worden, zijn inclusief de BTW-tarieven die wettelijk van toepassing zijn. Prijzen en aanbiedingen kunnen verschillen per land. HomeWizard biedt betaalopties aan via externe betaalproviders.

Het aankoopbedrag dient te worden betaald binnen de 14 dagen na de koopovereenkomst tenzij anders vermeld. Heeft de Klant achterstallige betalingen, dan heeft HomeWizard het recht per aanmaning een vast bedrag voor de aanmaningskosten in rekening te brengen.

Voor elke niet-uitbetaalde, geretourneerde incasso-opdracht of kredietkaartbetaling heeft HomeWizard het recht een vast bedrag in rekening te brengen voor geleden kosten of schade, tenzij de Klant kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk was voor de gebeurtenis die de schade veroorzaakte. De Klant behoudt het recht aan te tonen dat HomeWizard geen of aanzienlijk lagere kosten heeft hoeven te maken dan het genoemde vaste bedrag.

Voor aankopen via de HomeWizard apps zijn de Algemene voorwaarden van Google of Apple van toepassing. Bovengenoemde partijen zijn in deze de verkopende ondernemer.

Levering en eigendomsvoorbehoud

De bij de bestelling vermelde leverdag ‘’verwachte levering’’ tijdens het bestelproces is indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleent. HomeWizard doet een inschatting op basis van; levertijd bij de externe verzend-partner en gangbare betaal methodes en termeinen. HomeWizard streeft naar een levering op de vermelde leverdag met een maximale levertermijn van 14 dagen vanaf de bestelling.

Leveringen vinden plaats aan leveringsadressen binnen de op te geven landen bij de overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de goederen afgeleverd kunnen worden tijdens de redelijkerwijs te verwachten bezorgtijden.

In geval van overmacht wordt de levertermijn dienovereenkomstig verlengd. Onder overmacht wordt verstaan belemmeringen onvoorzien of ongebruikelijk. HomeWizard zal de Klant bij overmacht uiterlijk binnen 2 weken na de betaling informeren over verlenging van de levertermijn.

Bij een leveringsvertraging van meer dan 2 weken na vermelde leverdatum, heeft de Consument het recht om van de overeenkomst af te zien. HomeWizard heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen zal HomeWizard de reeds door de Consument verrichte betalingen binnen 5 werkdagen restitueren. De Klant heeft geen recht tot eis van schadevergoeding door leveringsvertraging.

Voor zakelijke bestellingen voor ondernemers zijn de incoterms vermeld op de factuur van toepassing.

HomeWizard behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden nadat de levering twee keer mislukt is door toedoen van de Klant. Reeds door de Klant verrichte betalingen worden in dat geval binnen 5 dagen gerestitueerd.

Worden producten afgeleverd met zichtbare schade aan de verpakking of de inhoud, dan dient de Klant dit – onverminderd zijn garantierechten – uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de producten via de gangbare contact kanalen mee te delen, zodat HomeWizard vergoeding van de transportschade kan aanvragen bij de logistieke dienstverlener.

In principe draagt de Klant de kosten voor een retourzending. Dit is niet van toepassing voor retourzendingen die het gevolg zijn van een herroeping.

Bestelde producten worden eigendom van de Klant nadat deze volledig betaald heeft en aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Bedenktijd en retourneren

Plaatst u als Consument een bestelling bij HomeWizard via de website, dan kan u gebruik maken van onze 30 dagen bedenktijd.

De bedenktijd is van kracht vanaf de dag waarop de Consument de apparatuur van de bestelling (in volledigheid) in ontvangst heeft genomen. Binnen deze bedenktijd kan de Consument afzien van de aankoop en de aangekochte producten terugsturen naar HomeWizard. De bewijslast voor het tijdig gebruikmaken van de bedenktijd ligt bij de Consument.

Als de Consument gebruik maakt van de bedenktijd, zijn verzendkosten voor de teruglevering van producten voor de Consument. Het volledige aankoopbedrag van de producten inclusief verzending wordt zo snel mogelijk, maar maximaal binnen binnen 14 werkdagen gerestitueerd na ontvangst door HomeWizard. Deze restitutie vindt plaats via de betaalwijze die de Consument bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

Producten dienen binnen 14 dagen na in gebruikstelling van de bedenktijd in redelijkerwijs originele verpakking onbeschadigd te worden teruggestuurd. Waarbij product slechts gebruikt is in de mate die nodig om de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Bij retourzending van onvolledige of beschadigde producten, kan HomeWizard de restitutie van het aankoopbedrag weigeren of het terug te betalen bedrag te verlagen.

Voor geselecteerde producten vervalt de 30 dagen bedenktijd zodra het product in gebruik wordt genomen, waar deze niet in nieuwstaat te herstellen is door gecertificeerde meterstanden (zoals bij kWh meters).

Bij levering aan een Ondernemer dient deze de ontvangen producten te controleren op overeenstemming met de koopovereenkomst. De Ondernemer is verplicht binnen 24 uur na de levering een schriftelijke melding van enige afwijking tot de koopovereenkomst in te dienen en HomeWizard de gelegenheid te geven de gegrondheid van de melding ter plaatse vast te stellen. Het recht op vervanging dan wel creditering vervalt indien de producten reeds gebruikt zijn. Retourzendingen zijn voor kosten van de Ondernemer en worden enkel geaccepteerd indien vooraf overeengekomen.

Garantie

Voor gekochte apparatuur door een Consument is de product garantie geldig tot 24 maanden na de besteldatum van toepassing. Indien de apparatuur gekocht is door een Ondernemer dan loopt de garantie ten einde na 12 maanden vanaf de besteldatum tenzij anders vermeld op de koopovereenkomst. HomeWizard kan ten alle tijden de garantie termein vroegtijdig beëindigen indien de Klant niet heeft voldaan aan de Algemene Voorwaarden.

Slotbepalingen

Mocht een bepaling van dit document ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverlet geldig.

Heeft de Klant geen algemeen bevoegde rechtbank binnen de Europese Unie of is hij een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, dan is de rechtbank van de vestigingsplaats van HomeWizard de bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen. HomeWizard heeft echter ook het recht rechtsvorderingen in te stellen bij de algemeen bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de Klant.

Alleen de wetten van de Nederlandse staat zijn van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, ook in geval van grensoverschrijdende leveringen. Voor Consumenten is bovendien de bindende wetgeving inzake consumentenbescherming van toepassing, die geldt in het land waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft, voor zover die de Klant een uitgebreidere bescherming biedt.

HomeWizard heeft het recht deze document – voor zover die in de contractuele relatie met de Klant van toepassing zijn verklaard – eenzijdig te wijzigen, indien dit noodzakelijk is om een achteraf ontstane verstoring van het evenwicht van de overeenkomst op te heffen of om de overeenkomst aan te passen aan veranderde wettelijke of technische randvoorwaarden.

Indien je vragen hebt over dit document kun je contact opnemen met HomeWizard via support@homewizard.com

HomeWizard B.V. Keyserswey 79, Noordwijk, Nederland